اولین تاسوعا و عاشورا ی من

بعد  از  اون رفتیم  مسجد  و نماز  ظهر  عاشورا  رو خوندیم البته من  نگاه نگاه  کردم و

تینا جون هم تو  مسجد دیدیم  راستش  تو  حیاط مسجد نماز  خوندیم  تو  خود مسجد  جا  نبود

بعد  از  اون  ناهار  دادن و رفتیم خونه  و لی  شام  غریبان  چون  سرد بود  بیرون نرفتیم

 

/ 0 نظر / 13 بازدید